Organisatieontwikkeling WoCom

Zitten we op de goede weg met organisatieontwikkeling?
 
Opdrachtgever: Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen WoCom
 
Woonlab heeft voor de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van WoCom een interne evaluatie uitgevoerd naar de voortgang van de organisatieontwikkeling. Resultaatgericht management, omgevingsgerichtheid en governance waren onder andere de evaluatiepunten. Op basis van de bevindingen zijn verbeteringen doorgevoerd in de organisatie.
 
Vraag
In ons huidige ondernemingsplan hebben we tien belangrijke ontwikkeldoelstellingen geformuleerd. Evalueer op objectieve wijze na ruim twee jaar in hoeverre we onze doelstellingen hebben bereikt en doe aanbevelingen voor verbetering.
 
Aanpak
Na bepaling van concrete evaluatiepunten en nadere definitie van evaluatiecriteria zijn interviewgesprekken gevoerd met sleutelfunctionarissen binnen de organisatie. De bevindingen zijn door Woonlab geanonimiseerd. Tevens zijn jaarverslagen en andere documenten meegenomen in de analyse. Na een eerste terugkoppeling naar de ingestelde projectgroep heeft een aanvullende interviewronde plaatsgevonden. Na bespreking met de projectgroep en de Raad van Commissarissen is het evaluatierapport in een aantal gremia door Woonlab gepresenteerd en nader toegelicht.
 
Resultaat
De evaluatie heeft leerpunten en verbeteracties opgeleverd die WoCom gebruikt voor een aanpassing van het besturingsmodel en als input voor het opstellen van een nieuw ondernemingsplan.